Úvod

Vybudování Laboratoře pro studium krajiny historicky vychází z Laboratoře fyzické geografie. Současně naplňuje potřeby posílení schopností studentů geovědních disciplín pracovat s moderními měřícími a informačními technologiemi s důrazem na praktické aplikace dosažených znalostí v praxi při studiu krajiny. Činnost laboratoře podporuje environmentální výchovu a chování studentů. Cílem je vytvoření srovnatelných a konkurence schopných studijních podmínek se zahraničními univerzitními pracovišti.

Laboratoř je postupně vybavována moderním přístrojovým vybavením. Rozhodující část technického vybavení v ceně přibližně 6 mil. Kč byla pořízena v rámci řešení grantů FRVŠ Společná výuková laboratoř pro studium krajiny (2005), Rozšíření společné výukové laboratoře pro studium krajiny (2006) a Společná výuková laboratoř optických metod pro obor vědy o Zemi (2007) a grantů podporovaných GA ČR Dynamika a příčiny vzniku stržové eroze v prostoru Vnějších Západních Karpat a Českého masivu (2007-2009) a Víceúrovňová analýza městského a příměstského klimatu na příkladu středně velkých měst (2009–2013).

Svou činností pracoviště posiluje interdisciplinární vztahy mezi geovědními katedrami na PřF UP. Studentům umožňuje pracovat se současnou technikou a aplikovat moderní metody při studiu krajinné sféry a jejich přírodních složek. Laboratorní vybavení a činnosti jsou současně zaměřené na zkvalitnění výuky především v její praktické části (cvičení, terénní cvičení, semináře). Technické vybavení je využíváno studenty při řešení seminárních, bakalářských, diplomových a doktorských prací a pracovníků napomáhá při řešení vědeckovýzkumných úkolů a slouží k popularizaci geověd.

Struktura laboratoře

Laboratoř je od září 2009 umístěna v nové budově Přírodovědecké fakulty na Tř. 17. listopadu 12. Je členěna do jednotlivých sekcí podle zaměření studia krajinné sféry. Jednotlivé sekce spravují katedry zapojené do projektu (katedry Geografie, Geologie a Ekologie a životního prostředí). Jednotlivé sekce laboratoře jsou spravují správci a jsou umístěny na katedrách zainteresovaných do projektu (viz. stránky sekcí).