Laboratoř

Sekce analýz horninového prostředí

small logo

Informace

Sekce je lokalizována na katedře geologie. Její technické vybavení je zaměřeno na zpracování a analýzu hornin a minerálů. Kromě přístrojového vybavení pro zpracování vzorků minerálů a hornin je součástí sekce i mikroskopová laboratoř. Analytické metody jsou zaměřeny na zjišťování přirozené radioaktivity, sedimentologii apod.

Složky sekce

Sekce je rozdělena do dílčích částí podle prováděných operací a analýz. Je dislokována v několika laboratořích. Laboratoř na zpracování vzorku hornin a minerálů je ve sklepních prostorách PřF a umožňuje praocovat s vybranými chemickými látkami. MIkroskopová laboratoř je vybavena souborem mikroskopů pro studium mikrořezů a vzorků hornin a minerálů, zároveň umožňuje monitorování práce mikroskopu digitálním fotoaparátem. Laboratoř pro anaýzu přirozené radioaktivity je vybavena přístrojovým vybavením které umožňuje měřit úroveň přirozené radioaktivity v terénu nebo v laboratoři.

Katedra geografie | Přírodovědecká fakulta | Webmaster | ©2006 Katedra geografie PřF UP