Informace

Sekce je umístěna na Katedře geografie (Tř. 17. listopadu 12) a společně se sekcí prostorových analýz a měření tvoří jádro společné laboratoře. Sekce zajišťuje měření klimatických a hydrologických veličin. K měření klimatických veličin slouží stacionární a mobilní automatické meteorologické stanice, dataloggery a další přístroje vhodné pro práci v terénu (viz přístrojové vybavení).

Pro potřeby hydrologie je k dispozici hydrometrická vrtule OTT C2.

Složky sekce

Sekci tvoří dvě dílčí nezávislé složky, které budou postupně vybaveny tak, aby mohly monitorovat krajinnou složku na úrovni povodí. Měření klimatických a hydrologických veličin umožňuje mimo jiné odvodit srážkoodtokové poměry území které jsou důležité pro komplexní studium krajiny.